Negosiante Labele Faan Sasan Iha Espasu Publiku

DILI, STLNEWS.co – Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) servisu hamutuk ho Administrasaun Munisipiu Dili (AMD) avizu ba negosiante sira, labele uza espasu publiku hodi faan sasan.

“Ita servisu hamutuk ho AMD, atu fo hatene ba negosiante sira katak, espasu publiku nee ita labele utiliza,” hatete Komandante PNTL, Superintendente Xefe Polisia Orlando Gomes ba jornalista sira iha Komando PNTL Munisipiu Dili, Kuarta (17/01/2024).

Nia dehan, Prezidente Autoridade Munisipiu Dili bele haruka ninia ekipa sira avizu beibeik, atu labele utuliza espasu publiku nian, kareta soke, tanba utiliza hotu fatin sira nee.

“Ita avizu beibeik, fatin sira neebe labele utuliza, maibe ita nia negosiante sira kontinua utuliza nafatin, depois ikus mai negosiante sai vitima, tanba kareta soke, no bele mos lakon vida, tanba utiliza hotu espasu publiku nian,” nia esplika.

Iha fatin ketak, Negosiante Elemloi Albertina dos Santos informa, Autoridade Munisipiu Dili hamutuk ho PNTL mai avizu beibeik labele faan iha estrada, liu-liu trotoar leten.

“Ami faan hanesan nee tanba governu la prepara merkadu ba ami, so merkadu Taibesi no merkadu Manleuna, maibe sira nee mos nakonu ona, entaun hakarak lakohi ami tenki faan iha estrada publiku hodi buka osan, sustenta moris loron-loron,” nia informa.

Nunee mos Prezidente Autoridade Munisipiu Dili (PAMD), Guilermina Filomena Saldanha esplika ba iha negosiante sira atu labele faan sasan iha estrada ibun, iha trotoar leten, liu-liu neebe mak hanesan espasu publiku. Tenki faan sasan dook husi espasu publiku nian, nunee labele fasil hetan dezastre.

“Ita avizu beibeik ba negosiante sira labele faan iha trotoar leten, nunee ema labele vitima ba asidente, maibe ita nia negosiante sira la rona kontinua faan nafatin,” nia afirma.

(jen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here