DNASE Seidauk Simu Proposta

DILI, STLNEWS.co – Relasiona ho udan boot neebe akontese iha semana ida nee nia laran, Diresaun Nasional Asaun Sosial Eskolar (DNASE) husi Ministeiru Edukasaun seidauk simu proposta ruma husi munisipiu.

Lia hirak nee hatoo husi Direitor Nasional husi Diresaun Nasional Asaun Sosial Eskolar (DNASE), Joaquim Martins ba jornalista iha Vila Verde, Kinta nee (06/07/2023).

“Diresaun ida nee toma konta ba dezastre neebe akontese ba eskola sira, tanba mudansa ba klima, tanba situasaun iha terenu neebe ladun diak, entaun bele afeita ba eskola sira. Nestemomentu ami seidauk simu proposta ruma husi ita nian eskola sira,” tenik nia.

Joaquim informa, husu ba Edukasaun Munisipal karik mosu dezastre ou eskola balun hetan estragus, presiza hatoo pedidu ruma mai para hetan apoiu ba eskola hirak neebe afeita ba dezastre naturais iha loron hirak liu ba.

“Kontinua kordenasaun kooperasaun ho Diretor Munisipal, tanba too agora ami husi diresaun ida nee seidauk simu proposta ruma hodi fo apoiu emerjensia, atu nunee bele garante nafatin prosesu prezensial ba ita nian estudante sira. Ho dezastre naturais neebe mak akontese durante iha semana ida nee nian laran, lori Ministeriu Edukasaun liu husi Diresaun Asaun Sosial Eskolar kontinua alerta ba Diretor Eskola sira kontinua halo kordenasaun kooperasaun nafatin ho Diretor Eskola Munisipal, oinsa haruka pedidu ruma mai iha diresaun,” dehan Martins.

Nunee mos Diretor Servisu Edukasaun Munisipiu Bobonaro, Crispin Lopes hatete, durante iha loron hirak ne’e, iha duni dezastre udan bo’ot, maibe nia parte seidauk simu pedidu husi Diretor Eskola sira.

Maibe hanesan diretor apela ba diretor sira, karik iha eskola ne’ebe hetan dezastre bele informa mai, nunee bele informa ba Ministeiru Edukasaun atu bele hetan apoiu emerjensia.

Entretantu, Diretor Jeral Administrasaun Jestaun no Finansas husi Ministeiru Edukasaun, Antoninho Pires dehan, liga ba dezastre naturais neebe daudaun akontese iha fatin hotu, too agora ministeiru seidauk simu informasaun ruma husi munisipiu.

(jac)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here