DNDPE Seidauk Simu Relatoriu Husi SEM

DILI, STLNEWS.co – Diresaun Nasional Dezenvolvimentu Parque Eskolar (DNDPE) seidauk simu relatoriu husi Direitor Servisu Edukasaun Munisipal (SEM), liga ho eskola neebe hetan estragus.

“Too ohin loron seidauk simu pedidu husi Diretor Eskolar sira iha munispiu, karik bainhira sira simu ona pedidu, sira bele apoiu. Ohin loron nia parte seidauk simu pedidu, karik bainhira pedidu mai, entaun sira mos bele apoiu infraestrutura ba eskola neebe presiza atu hetan apoiu. Agora prosesu indentifikasaun husi dirasaun asaun sosial eskolar mos seidauk haruka pedidu mai hau. Karik eskola neebe presiza atu hadia, tanba nee too ohin loron ami seidauk simu pedidu,” dehan Diretor Infraesrutura Edukativas husi Ministeriu Edukasaun, Agostinho Soares ba jornalista sira iha knaar fatin, Segunda nee (10/7/2023).

Nia haktuir, dirasaun nee seidauk simu relatoriu, karik eskola neebe hetan estragus ekipa tekniku sira sei verifika, para depois mak sira halo levantamentu.

Iha fatin seluk, Direitor SEM Likisa, Carlos Lopes dehan, konaba eskola rua neebe foin daudaun hetan desaztre naturais, hanesan EBF 1 Lebuana rai halai monu taka tiha oin no laran, EBF 1 Maumetalau piku monu hotu, estudante aprende iha sala luan no eskola didin ho piku iha tempu pakote referendum.

Nunee mos Hugo Louren├žo da Costa nudar Visi Reitor III asuntus estudantil husi UNDIL hatete, dezastre naturais nee natureza no mundansa klimatika, tanba dezastre sira nunee ema hotu la espera.

“Maibe ita tenki hadia eskola sira neebe aat nee urjente, tamba atu besik ezame nasional, ita nian governu buka alternativa emerjensia hodi solusiona eskola sira refere,” nia dehan.

(jac)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: