Estudantes Iha Likisa Preparadu Ba Ezame Nasional

DILI, STLNEWS.co – Estudantes iha eskola Munisipiu Likisa preparadu, hodi partisipa ezame nasional iha loron 16 fulan nee.

“Ami nia estudantes finalista kompostu husi eskola ensinu baziku sentral too eskola ensinu sekundaria publiku inklui ensinu tekniku vokasional hamutuk 3.478 prepara ba ezame nasional neebe akontese iha loron loron 16,” haktuir Diretor Servisu Edukasaun Munisipiu Likisa, Carlos Lopes ba STL iha ME Vila-Verde, Segunda nee (02/10/2023).

Tuir Carlos, sira preparadu hotu ona, tanba sira halo ona rezumu materia ezame nasional no ezame lokal nian, fo ona ba estudante sira estuda hodi prepara ba ezame nasional no ezame lokal. Orienta ona profesores eskola idak-idak hodi prepara materia nomos prepara kadeira meza ba estudante sira, hodi estuda prepara ba ezame nasional no ezame lokal.

Nunee mos Diretor ESJ no 4 de Setembru Balide, Martinho de Menezes dehan, estudantes idak-idak tenki estuda, tanba atu hetan valor diak mai husi esforsu aan rasik.

“Iha tempu badak sei halao ezame nasional, maibe atu hetan valor neebe diak husi ezame nee, estudantes tenki estuda,” nia afirma.

(jac)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here