MEJD Ho MAE Kooperasaun Diak

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) liu husi Diresaun Asaun Sosial Eskolar (DNSAE), ho Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) liu husi Diresaun Nasional Finansas Munisipal iha kooperasaun diak ba implementasaun programa merenda eskolar.

Lia hirak nee hatoo husi Diretor DNASE, Joaquim Martins ba STL iha edifisiu MEJD Vila-Verde Kuarta nee (07/06/2023).

“Bazea ba dekretu lei Ministeriu ninia no 3/2016 iha alterasaun ba lei nee rasik, iha kooperasaun neebe diak entre MEJD ho MAE liu husi Diresaun Nasional Finansas Munisipal, liu-liu ba implementasaun programa merenda eskolar, tanba nee intermus kooperasaun ita lao diak no kapas tebes-tebes, tanba ita mos produs ona manual ba implementasaun ba programa nee rasik no uza orsamentu anterior,” nia deklara.

Joaquim dehan, orsamentu nee atribui husi MAE, agora papel husi MEJD rasik oinsa programa nee bele lao ho diak, neebe total orsamentu ba programa nee rasik, nee kompetensia Diresaun Nasional Finansas Munisipal, tanba iha manual nee rasik fahe ona kompetensia entre MEJD ho Diresaun Nasional Finansas Munisipiu.

“Hau hanoin durante nee ami nian kooperasaun lao diak tebes, tanba nee mak implementasaun iha terenu lao diak, dala ruma ita enfrenta problema ruma ita koko nafatin atu halo monitorizasaun, hodi garante katak, implementasaun programa merenda eskolar bazeia nafatin ba manual neebe estabelese ona, ita sosializa ona ba parte hotu-hotu, liu-liu ba ekipa EJP sira, neebe implementa programa merenda iha eskola nee lao diak no susesu,” tenik Joaquim.

Iha parte seluk, Direitor Servisu Edukasaun Munisipiu Vikeke, Domingos Brandao dehan, implementasaun programa merenda eskolar iha eskola sira Munisipiu Vikeke lao diak tebes, tanba programa refere jere husi jestor programa.

“Hau hanoin estudante sira iha eskola Munisipiu Vikeke asesu diak programa merenda eskolar neebe ita estabelese iha eskola sira,” katak nia.

(jac)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here