Profesores 15% Haorin La Tuir Background

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) indentifika profesores 15% mak hanorin la tuir nia area ka background.

Lia hirak nee hatoo husi Direitor Jeral Administrasaun Jestaun no Finansas husi MEJD, Antoninho Pires ba jornalista sira iha edifisiu MEJD, Tersa nee (16/05/2023).

“Ita nia profesionais sira neebe hanaran profesor, hanorin la tuir sira nia area edukasaun, maibe ida nee tempu ba tempu ami sei halao hela mapamentu, tanba iha mapamentu mak sei hatudu no politika lo-loos profesor sira neebe hanorin la tuir nia area nee, nia numeru boot liu nee iha eskola nee,” dehan Pires.

Antoninho dehan, iha grau eskolaridade eskola neebe, nee tuir mapamentu mak foin bele hatene lo-loos. Porezemplu iha eskola sekundaria nee dehan katak, terseiru siklu hanorin materia disiplinar, agora ba ensinu baziku ba primeiru siklu nee, ba profesor da turma nee bele hanorin ba materia hotu, agora ba kintu, sextu ba segundu siklu nee ba agupamentu nia material.

“Profesores sira neebe permanente uza ona rejime apropriadu neebe rejime de kareira, iha rejime de kareira nee ezije katak, sira idak-idak nia kompetensia mak sira mai ho nia area no tuir nia kapasidade neebe iha. Porezemplu profesor nee mai ho background edukasaun, nia hanorin ho matematika tuir nia kapasidade neebe iha,” nia afirma.

Iha fatin seluk, Diretor Eskola Sekundariu Nobel da Paz, Jeremias Pinto de Jesus dehan, profesores balun hanorin nee la tuir sira nian area neebe mak iha.

“Hau senti ita nian profesores balun hanorin la tuir background, tuir lo-loos profesor neebe hanorin nee tenki tuir ida-idak nian area,” nia afirma.

Entretantu, Cornelio Antonio Soares hanesan koordenador pre eskolar sagrada familia Vila-Verde dehan, konaba hanorin background nee profesores sira hotu hetan ona formasaun iha area baxarelatu.

“Neebe iha nee ami hanorin disiplina jeral, tanba ami la kaer materia hanesan iha ensinu baziku ninia, maibe ami hanorin tuir area pre eskolar,” dehan Cornelio.

(jec)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here