Presiza Atensaun Ba Fatin & Menu Merenda Eskolar

DILI, STLNEWS.co – Deputadu sira preokupa eskola balu iha munisípiu laiha fatin saudável ba estudante sira atu han merenda eskolar no la tuir menu, tanba nee ministériu relevantes presiza atensaun.

Preokupasaun nee hatoo husi Deputada husi Bankada FRETILIN, Mariquita Soares katak, konaba programa merenda eskolar iha Munisipiu Manatutu, Likisa no Lautem, haree dapur laiha kondisaun, i balu laiha dapur hodi prepara merenda eskolar la saudavel no laiha fatin atu han ba estudante sira.

“Hau apresia, tanba iha fatin balu nia menu ba merenda diak tebes, maibe balu la tuir menu, sa tan laiha fatin saudavel atu estudante sira han”, katak Deputada Marquita Soares husi Bankada FRETILIN iha Parlamentu Nasional, Tersa (26/09/2023).

Deputada nee husu Ministeriu Edukasaun tau atensaun ba asuntu hirak nee, liu-liu edukasaun munisipiu sira, halo monitorizasaun ba eskola hodi asegura implementasaun ba programa sira nee.

Laos nee deit, maibe iha eskola sira balu seidauk iha gurda seguransa, laiha moru eskola, halo sasan ka material eskola balu lakon.

Ezemplu iha eskola balu, ema deskonhesidu sobu janela eskola no foti ampolas iha eskola.

Situasaun nee lamentavel tebes, tanba nee husu ba Ministeriu Edukasaun tau atensaun ba kestaun nee.

Entretantu, Visi Ministru Asuntu Parlamentares, Adérito Hugo katak, relasiona ho asuntu neebe deputada sira hatoo nia parte rezista, no sei enkamina ba ministériu relevante atu fo resposta.

(gui)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here