Rekursu Umanu Iha ETA Dom Bosco Menus

LAUTEM, STLNEWS.co – Eskola Tekniku Agrikola Dom Bosco Fuiluru, Postu Administrativu Lospalos, Munisipiu Lautem, menus rekursu umanus.

Lia hirak nee hatoo husi Diretor Eskola Tekniku Agrikola (ETA) Dom Bosco Fuiluru, Pe. David Sousa (SDB), iha Komemorasaun Aniversariu 75, ezistensia Salezianu, Dom Bosco, iha Postu Administrativu Lospalos, Munisipiu Lautem, iha Kolejiu Dom Bosco Fuiluru, Sabadu (11/11/2023).

“Eskola nee harii iha tempu Indonezia forma joven lubuk ida husi Munispiu oioin, barak mak hetan susesu no barak mak loke komputa trabailho rasik ba sira nia an, maibe eskola nee nafatin hetan difikuldade tanba rekursu humanus limitadu tebes, tanba profesores barak ho nivel edukasaun lisensiatura, iha ida rua mak masteradu,” tenik Diretor nee.

Nia hatutan, aleinde menus proferoses ETA Dom Bosco Fuiluru, mos susar atu halo pratika tanba kauza husi kurikulum, tanba materia barak neebe estudante aprende maibe pratika menus.

“Konaba ekipamentu iha ami nia fatin nee, hau bele dehan laos diak liu maibe laos mos aat liu, ekipamentu sira nee ami uza hodi hanorin estudante sira no estudnate sira uza hodi halo pratika,” dehan nia.

Konaba informasaun neebe espalla katak, eskola eskola Tekniku Agrikola (ETA) Dom Bosco Fuiluru, sei transforma ba Institutu Superior ida iha Munisipiu Lautem, Diretor Eskola nee dehan nia parte kontenti tebes karik informasaun nee los.

“Hau aseita no senti kontenti tebes, karik governu iha politika atu transforma ETA Dom Bosco Fuiluru ba Institutu Superior ida iha munisipiu Lautem, tanba iha Munispiu Lautem seidauk iha institutu ka univeriade ida loke iha nee, tanba durante nee labarik barak mak akaba Ensinu Sekundaria, tenki ba iha kapital Dili hodi kontinua fali sira nia eskola,” nia tenik.

Kontinua ba pajina 2

Iha fatin hanesan, antigu profesora ETA Dom Bosco Fuiluru, atual Ministra Edukasaun (ME), Dulce de Jesus Soares afirma, durante sai profesores iha ETA Dom Bosco Fuiluru, iha tempu Indonezia, aprende buat barak husi padre salezianu sira, oinsa habelun aan ho estudante sira.

“Buat neebe too ohin loron konvense hau tebes-tebes, sai profesores salizianu mak padre sira nunka permite ita atu baku estudnate sira, padre sira sempre husu mai ita atu sai amigu ba labarik, amigu ba Joven sira i violensia labele mosu iha eskola, nee buat boot neebe hau aprende iha hau nia moris, tanba nee hanesan Ministra Edukasaun, hau husu ba eskola sira agora katak, laiha violensia ba estudnate sira i laiha violensia iha eskola,” tenik nia.

Ministra nee mos husu ba estudante no profesores sira iha Timor laran, liu-liu iha ETA Dom Bosco Fuiluru, atu halo tuir regras neebe iha, tanba regras nee diak teb-tebes, eskola nee laos hanorin deit katenek maibe hanorin mos etika moras hodi sai sidadaun neebe diak, dehan nia.

Konaba informasaun neebe iha katak, governu atu transforma ETA Fuiluru ba Intitutu Superior ida, Ministra Edukasuan nee dehan, la hakerek iha programa IX Governu Konstitusional atu foti Eskola Agrikola Dom Bosco Fuiluru, atu sai Universidade ka institutu ida.

“La hakerek iha progrma IX Governu atu eskola Agrikola Dom Bosco Fuiluru, atu sai atu sai universidade ida, maibe primeiru hau hakarak dezafia eskola ida nee, atu bele hasae nia koalidade, tanba eskola salizianu iha neebe deit sempre iha koalidade diak, entaun ita hein katak iha eskola ida bele sai eskola neebe ho koaliade diak, atu bele sai ezemplo ba eskola sira iha fatin seluk, maibe Governu sempre fo apoiu, bainhira dioseze sira atu loken eskola ruma iha” tenik Governante nee.

Entretantu, estudante Ekola Tekniku Agrikula Fuiluru neebe agora ativu hamutuk 142 no profesores hamutuk 27.

(dom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here