HomeTagsKazu

kazu

TDD Iha Kazu Pendente Boot

DILI- Tribunal Distrital Dili iha kazu pendente neebe maka ho numeru boot, kompara ho Tribunal Distrital sira seluk. PTR Deolindo dos Santos dehan laiha kazu...

Kazu VS, Arguido 3 Ataka JX

DILI-Tribunal Distrital Dili (TDD) halo julgamentu ba kazu krime violasaun seksual, nebe Ministeriu Publiko (MP) notifika AA, JS no TFL nudar arguido no JX...

Kazu TNI Tesi Ai Iha Fronteira, UPF-TNI Hamutuk Rezolve Ona

DILI—Komadante Unidade Patrulha Fronteira (UPF), Superintedente Polisia Agustinho Gomes, informa, kazu nebe akontese iha fulan hirak liu ba, nebe dehan forsa Tentara Nasional Indonesia...

Kazu Suzana, Seidauk Prosesu Investigasaun, Tanba Autor Sedauk Alta Husi HNGV

DILI— Komandante Polisia Servisu Investigasaun Krime (SIK) superintendente Calisto Gonzaga, hateten konaba kazu Suzana, seidauk tama prosesu investigasaun, ho rajaun autorba kazu ne’e sei...

Komete Violensia Seksual, Laku Mean komarka Tinan 10

DILI- Tribunal Distrital Dili (TDD) foin lalais ne’e kondena arguidu Laku Mean ho idade 70 simu komarka tinan 10, tamba komete violasaun seksual hasoru...
22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,400SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics