HomeTagsKomisaun Eventual

Komisaun Eventual

Avaliasaun Inisiativa Diskuti Lei, PN Kria Komisaun Eventual

DILI- Parlamentu Nasional sei kria Komisaun Eventual hodi hare proposta lei no projeitu lei nebe tama, atu nune lei hirak nee labele pendente no...

Komisaun Eventual Taka Publiku, Laiha Manobra Politika

DILI- Komisaun Eventual neebe Parlamentu forma durante diskusaun Espesialidade Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2016 taka ba publiku la iha transmisaun direta, tamba Interese nasional...

Komisaun Eventual-PR Taur Diskuti Armas PNTL

DILI- Komisaun eventual armas, hasoru malu ho Prezidente Republika (PR) Taur Matan Ruak, hodi deskuti armas Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), tamba seidauk sufisente. Tuir...

Komisaun Eventual OJE Espesialidade Lori Ba Plenaria PN, Governu Aprezenta Proposta Oin 3

Dili- Sekretaria Estadu Asuntu Parlamentares Maria Terezinha Viegas hatete, debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE) espesialidade husi Governu hato’o proposta oin 3 hanesan proposta atu...

Komisaun Eventual Ba Loron 3, Governu Buka Klarifika Proposta 426

DILI- Debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2014 iha Espesialidade nebe halao husi Komisaun Eventual tama ba Loron 3, governu halo Klarifikasaun ba Proposta Hamutuk...
22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,400SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics