HomeTagsOJE

OJE

Governu Ezekuta OJE La Diak, FRETILIN Konkorda PM Xanana Atu Redus OJE 2014

DILI-Governu la ezekuta Orsamentu  Jeral do Esatadu (OJE) 2013 ho diak, bankada Opozisaun FRETILIN iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) konkorda ho  deklarasaun Primeiru...

Ezekusaun OJE La Lao, Xanana Sei Redus OJE 2014

DILI- V Governu Kostitusiaonal foin Ezekuta Osamentu Jeral Estadu (OJE), 30.2%, tamba nee iha tinan oin, goernu iha planu atu redus Orsamentu Jeral Estadu...

MSS ho MDS Aprezenta Revizaun OJE 2014 Ba Komite | Edukasaun Sei Aprezenta Iha Segunda

DILI—Komite Revizaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2014, ne’ebe lidera husi Prezidente Komite, Mariano Asanami Sabino no akompaina husi Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmao,...

MSS Aprezenta Revizaun OJE 2014, Komite Husu Atu Hare Fila Fali

DILI—Prezidente Komite Revizaun Orsamentu Jeral Estadu (KROJE), Mariano Assanami Sabino rona aprezentansaun Revizaun Orsamentu Ministeriu Solidaredade Sosial (MSS), maibe nia husu ba iha Ministeriu...

OJE 2013 MNE Foin Ezekuta 35 % | Lugu Planu Hola Uma Iha Bali-Indonesia

DILI- Orsamentu Jeral Estadu (OJE) nebe Aloka ba iha Ministeriu Negosiu Estranjeiru (MNE) to’o oras ne’e ezekusaun foin to’o 35 %, tamba Orsamentu Aloka...
22,039FansLike
2,986FollowersFollow
18,600SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics