HomeTagsPonte Comoro

Ponte Comoro

Governu TL ho Governu Japaun Lansa Primeriu Pedra Ponte Comoro III

DILI - Governu Timor-Leste hahu Primeriu pedra konstrusaun Ponte Comoro III iha Aldeia Fomentu II Suku Comoro Postu Administrativu Dom-Aleixo Munisipiu Dili, tanba liu...

PN Husu Ponte Komoro Tau Naran Heroi

DILI-Membru Parlamentu Nasional (PN) hosi bankada Fretilin husu ba governu, atu tau naran heroi balu ba iha ponte Comoro, atu nunee bele menyatu ho...

Ponte Comoro Sei Muda Naran Ba Ponte CPLP, Lasama: “ita Seidauk Inagura Ponte”

DILI-Ponte Comoro nebe oras ne’e governu hadia, tuir planu sei tau naran Ponte Komunidade Nasaun Lian Portugues (CPLP), tamba Ponte ne’e sei remata antes...

Prepara Simu CPLP, Governu Mantein Sobu Ponte Comoro 1

DILI-Maske Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) Kestiona bebeik Ponte Comoro 1 nebe nia kondisaun sei diak, no labele sobu lai tamba...
22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,400SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics