Aban, Tribunal Tama Feriadu Judiasial Durante Semana 2

DILI-Tuir dekretu lei numeru 20/2012 5 Abril fo suspensaun ba aktividade tribunais iha nasaun Timor Leste nebe hanaran feriadu judisias, hanesan 15 Dezembru too 15 Janeiru no 1 Agustu to 15 Setembru kada tinan inkliu feriadu ba Paskua no seluk tan.

Tuir Administrador Tribunal Distritu Dili Duarte Tilman katak feriadu judisial ne’e suspende deit aktividade normais hanesan julgamentu, maibe aktividade urizente lao nafatin, ferias judisiais laos juiz hotu ba feiras maibe balun mak utiliza direitu dever nebe mak iha.

Feriadu judisial ne’e bele utiliza hodi bele joga direitu, maske feriadu judisial maibe sira nebe mak la goja ninia feriadu aktividade normal lalao, maibe ami sei tama nafatin iha Tribunal hodi despaixu prosesu sira nebe mak tama bar-barak, dehan Duarte ba Jornalista Kuarta, (31/07) iha ninia knar fatin.

Nia hatutan daspaixu nebe mak ho karakter normal, tan ne’e durante feriadu utilize se lae halo hela julgmentu hela deit, maibe nunka halo despaixu ba prosesu nebe mak iha meja leten, balun tenki halo sentensa no halo akordaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Kinta (1/8). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

SEJD Ho Governu Australia Diskuti Dezenvolvimentu Juventude & Desportu

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) hamutuk ho Embaixador Australia ba Timor Leste, halo diskusaun oinsa atu dezenvolve seitor juventude no...

Gasta Orsamentu Boot, Roo Haksolok Sei Iha Inserteza

DILI, STLNEWS.co - Too oras nee roo Haksolok sei iha inserteza atu mai iha Timor-Leste, maski gasta ona orsamentu povu nian ho montante neebé...

Adelino Pineira Rai Henek Sustenta Familia

DILI, STLNEWS.co - Adelino Vila Nova ho idade 35, husi Munisipiu Ermera informa, liu husi pineira rai henek mak dalan diak hodi hetan osan...