Adjuntu Komisariu KAK Jose Neves Rezigna Aan

DILI- Adjuntu Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) Jose Neves aprezenta Karta rezignasaun hodi fo tempu ba ema seluk halao servisu, tamba prepara atu kandidatu Aan ba Prezidente Republika tinan 2017.

Tuir Adjuntu Komisariu KAK Jose Neves katak, rajaun rezigna-Aan nudar komisariu KAK tamba servisu iha KAK tinan 6 resin, nunee fo fatin ba ema seluk hodi halo fali servisu.

Ofisialmente hau la servisu ona, maibe sei presiza publikasaun husi Jornal Republika ba hau nia rezignasaun nunee bele sai offisalmente,” dehan Jose ba STL, Segunda (11/07/2016) iha Salaun Sekretariu Estadu Joventude Desportu, Lecidere.

Nia hatete oras nee hatama ona karta rezignasaun nunee iha Jullu nia laran la halao ona knar hanesan adjuntu komisariu, maibe sei halo servisu voluntariu hodi hein entrega kargu no servisu ba adjuntu foun.

Hau rezina Aan tamba servisu tinan 6 ona nunee fo fatin ba ema seluk no mos hau atu kandidata Aan ba prezident republika iha 2017 nudar kandidatu indepente,” dehan Jose

Hatan kona karik iha dez-entementu ho komisariu KAK Aderito Timan, Jose hatete servisu too tempu ida tenki para, nunee fo fali tempu ba ema seluk.

Iha fatin hanesan Komisariu KAK, Aderito Tilman hatete nia parte rekoinese simu ona karta pedidu rezignasaun husi Adjuntu komisariu KAK Jose neves no aseita pedidu rezignasaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (12/7/2016). Timotio Gusmao

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here