Aktividade Sidade Dili Sepih Tempu Kalan, La Sama Husu Povu Keta Paniku

DILI-Relasiona ho kazu Fatuhada nebe hamete joven ida no hakanek komonidade balun iha Sidade Dili, halo kapital Dili Nasaun Timor Leste nian Sepih iha tempu kalan tamba komonidade sira tauk halo aktividade hanesan bai-bain.

Vice Primeiru Ministru Fernando La Sama de Araujo husu ba komonidade iha kapital Dili labele paniku, tamba deit grupu badiu kikuan ida mak tenta atu hamosu situasaun nebe paniku iha sidade Dili nebe too ohin loron sidade Dili kontinua Sepih iha tempu kalan.

hau husu ba iha publiku atu labele paniku iha tempu kalan tamba hau hare iha tempu kalan dili laran hakmetek hanesan mate tiha fali tan nee’e hau prekupa, husu ba hotu-hotu atu fo konfiansa ba Parte PNTL, dehan La Sama ba Jornalista Kuarta (16/10/2013) iha Salaun Delta Nova.

Nia parte husu ba iha Komonidade hotu nebe mak iha kapital Dili nomos iha ida-idak nia distritu, atu fo konfiansa ba Policia Nasional Timor Leste (PNTL) nebe sei asegura Seguransa ba Povu tomak.  Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (17/10). Timotio Gusmao

1 COMMENT

  1. los mas bro lasama……. tamba ita ema mata dala rua……. ne mak o haruka ami sai kalan buka uluk ami nia mate ida depois hela ida mak ami tur hakmatek iha uma………. policia deit kaer kilat bo-bot lao iha dalan hatauk tiha ona ema………..
    maun bot ukun nain sira……… cek poin deit ba SIM no STNK lalika usa kilat bot…… usa pistola deit mos too ona

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Atletizmu Realiza Kampionatu Nasional

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Atletizmu Timor Leste realiza kampionatu nasional, ho objetivu hodi halo selesaun ba atleta sira neebe mak atu partisipa iha kompetisaun Sea...

Suku 4 Iha Munsipiu Aileu Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – To'o oras nee suku 4 iha Munisipiu Aileu, kompostu husi aldeia 31 seidauk asesu eletrisidade, tanba nee sente hanesan diskriminasaun ba populasaun. Informa...

TL Presiza PR Iha Maturidade No Matenek

DILI, STLNEWS.co – Loron 19 fulan Marsu sei hala'o eleisaun prezidensial, tanba nee Timor Leste (TL) presiza Prezidente Republika (PR) neebe maturidade no matenek. Tuir...