Aldea 2 Iha Suku Tirilolo, Seidauk Hetan Bee Mos

BAUCAUKomunidade Aldea Lutumutu no Aldea Betulale, Suku Tirilolo, Baucau Vilha, too oras nee seidauk hetan bee mos.

Xefe Suku Tirilolo, Ricardo Evaristo Belo neebe hasoru iha ninia servisu fatin, Tersa (14/3), rekoinese problema bee mos iha aldea rua nee. Iha tempo badak, nia sei hatama iha planu dezenvolvimentu suku nian para rezolve.

Atu atende dezenvolvimentu suku, xefe suku pertensia area Postu Baucau Vilha nian sempre halo enkontru. Suku partensi Postu Baucau Vilha nian maka Suku Seical, Buruma, Caibada, Gariuai, Bukoli, Triloka, Buibau, Uailili, Samalari, Tirilolo no Bahu.

Foin lalais xefe suku sira nee halao enkontru ho Administrador Postu Baucau Vilha Francisco Ximenes iha Aula Administrador Postu Baucau Vila. Iha enkontru nee sira koalia topiku importantes sira hanesan termus de pose konaba planu Programa Dezenvolvementu Nasional Suku (PNDS) no Planu Dejenvolvimentu Integradu Munisipiu (PDIM).

Suku hatama ona sira nia planu/programa imprtantes sira nebe komunidade hatoo ona ba xefe aldea sira, depois kontinua ba sukus hodi hatoo ba postu administrasaun, depois kontinua hatoo ba munisipiu para tetu no realija. Nia dehan, husi aldea hatoo proposta lima maibe iha suku no postu sei hamenus too tolu deit, para kontinua hatoo ba munisipiu.

Xefe suku nia proposta nebe hato husi aldeias maka hanesan husi Aldeia Bahabai husu atu hari sentru saude, Aldeia Caisidu husu konaba estradas rurais, no Aldeia Oso Ua nia husu atu hari sentru saude multifunsaun atu atende komunidade iha areia neba. Parte aldeia Lutumutu no Betulale nebe falta bee mos oras nee dadaun indentifika ona no tama ona ba planu PNDS.

Husi Aldeia rua hanesan Lutumutu no Betulale nebe falta bee mos maibe foin lalais nee indentifika ona no oras nee dadaun tama ona ba planu PNDS nian. Maibe suku mos sei hein nafatin planu no programa husi aldeias sira atu hato ba leten,”nia kualia.

Parte seluk Administrador do Postu Baucau Vilha Francisco Ximenes dehan los duni inkontru ho xefe suku hamutuk 11 nee kualia konaba programa preoritijasaun projeitus no sei halo kampanha ba programa para depois haruka ba munisipiu depois hatutan ba nasional. Programa sira nee mai husi aldeia nebe ejiste ba sukus sira.

Xefe aldeia hetan husi komunidade, depois hato ba suku, administrador postu, munisipiu depois atu hatutan ba iha nasional.

Ita kualia konaba planu no programa nee laos ami administrador postu maka naran halo deit maibe nee lae. Maibe tuir lolos nee planu sirak nee hato husi aldeias hotu nebe pertensia ba suku sira depois hato ba postu, haruka ba munisipiu depois hatutan ba nasional,”nia dehan.

Reprezentante komunidade Suku Bahu, Adao D. da Costa hateten, dezenvolvimentu nebe oras nee lao dadaun mak hanesan PNDS, agora realija dadaun maka bee mos. Ida nee realija dadauk ona no komunidade hetan bee mos. PNDS hatudu tebes nia servisu diak no husu nafatin atu servisu diak ho parte sukus atu bele halo kontinuasaun nafatin.

“Tuir ami nia hare maka planu no programa PNDS nia maka bee mos nebe realija ona no komunidade hetan bee mos ona. Tamba nee maka ami husu nafatin ba PNDS atu servisu diak nafatin ho xefe suku sira atu halo nia kontinuasaun ba programas seluk nebe importante ba povu,”nia dehan. Est4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Xanana Fila Hikas Ona Mai TL Ho Batik

DILI, STLNEWS.co - Hafoin halao viajen ba Japaun ho Portugal, durante semana 3 hodi halao enkontru lubuk ida, no simu honorariu doctorate 2 husi...

Jornalista Iha Filipina Hetan Tiru, Suspeitu Sei Misteriu

DILI, STLNEWS.co – Jornalista ida mate hetan tiru iha Filipina loron Kuarta horiseik (08/12/2022), bazeia ba informasaun husi grupu advokasia fatin neeba. Nia mak Jesus...

Universidade Katolika TL Iha Lasu No Devosaun Boot

DILI, STLNEWS.co – Ohin governu no lider Igreja Katolika hamutuk ho Premeadu Nobel da Paz, Dr. Jose Ramos Horta halo inagurasaun abertura solene Universidade...