Atividade Prizaun, Atu Transforma Prizoneru

Dili- Atividade neebe halao iha prizaun Bekora, hanesan kursu karpinteru no suku ropa, sai hanesan parte ida, atu eduka prizoneru sira transforma sira, bainhira sai husi fatin neebe, bele kontribui ba iha familia no sosiedade.

Tuir Direktor Prizaun Bekora Joao Domingos katak, iha prizaun realiza atividade sira, atu bele transforma prizoneru sira.

Atividade neebe loron realiza, laos mai deit husi guarda prizional sira deit, maiba tuir dekretu lei numeru 14/2014 lei instituisaun penal, katak atu hadia sira nia mentalidade komportamentu hodi muda sira nia hahalok violentu sai fali ema diak, presija ema barak nia tulun. Tanba nee ami kontaktu  ho NGO sosiedade sivil sira, atu halo formasaun ba sira, ”dehan Joao ba Jornalista sira iha Prizaun Bekora Tersa, (29/01/2019).

Nia hatutan formasaun neebe agora dadaun lao, realiza husi PRADET kursu lian Inglesh no mos literasaun ba sira neebe analfabeto, lao dadaun ona iha ema nain 60 mak tuir ida nee. Husi sira nee numeru 30 ba iha kursu Inglesh, no 30 ba iha analfabeto, tanba seidauk hatene lee. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kinta (31/01/2019).Terezinha De Deus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here