Australia Rekoinese Konsiliasaun Obrigatoriu

DILI-Prezidente Parlamentu Nasional, Aderito Hugo da Costa hateten, progresu negosiasaun fronteira maritima entre Timor Leste ho Australia neebe halao iha Holanda, iha notisias diak tanba Australia desde inisiu tenta lavaloriza prosesu neebe lao, maibe no fin nia rekoinese.

Progresu negosiasaun fronteira maritima nian, ita nia kazu iha Holanda iha notisias diak neebe ke Australia desde inisiu tenta lavaloriza prosesu neebe ke lao iha Holanda, maibe no fin nia rekoinese katak, espasu neebe ke Timor Leste halo liu husi Holanda iha nia fatin,” dehan Aderito, iha sesaun Plenaria, Tersa (27/09/2016).

Nia dehan, nee vitoria ba Timor Leste, tanba nee husu atu ema hotu kontinua fo apoia ba Governu neebe halao hela servisu, hodi povu Timor Leste nia naran.

Iha fatin hanesan membru PN husi bankada Frente Mudansa Jorge da Conceicao Teme hateten, etika diak husi parte Australia tanba bele tur hamutuk hodi koalia, pais vizinu hanesan Australia neebe boot, maibe fuan mos boot, nunee konsideira katak TL nudar vizinu.

Entretantu observador Politika Manuel da Costa hateten, Australia hanoin atu halo negosiasaun ho Timor Leste nee espasu diak, tanba bele fo vantajen definisaun fronteira maritime, nee klaru Australia hatene nia dereitu no Timor mos hatene ona nia direitu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (28/9/2016). Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here