Brunei-Vietnam Apoiu TL Adere Ba ASEAN

DILI – Estadu Brunei Darussalam ho Sosialista Vietnam, prontu azuda Timor Leste (TL) hodi adere ba ASEAN, nunee mos nasaun rua nee prontu azuda TL iha area edukasaun, Enerjia, turismu no sei esplora tan iha area sira seluk, hodi hametin relasaun entre TL ho nasaun rua nee.

Tuir Vice Ministru negosiu Estranjeiru Roberto Saores hateten Brunei Darussalam nia Embaixador nia rezidensia iha Dili, embaixador nee mai suptitui embaixador ida uluk, tanba nee nia ho haksolok tebes, atu hatutan nafatin misaun neebe ninia pradesesor halo tiha ona.

Embaixador Brunei Darussalam nia aposta makas iha posebelidade kopersaun iha area de edukasaun, enerjia no turismu no sei esplora tan area sira seluk neebe bele haforsa liu tan koperasaun bilateral entre Timor Leste ho Brunei. Brunei ho Timor Leste iha nia koperasaun boot, tanba nasaun rua nee kiik e nunee mos nasaun rua nee ninia geografia lokalizada iha ASEAN, entaun sira tenta atu haforsa koperasaun ida nee,” hateten Roberto.

Nia mos haklean tan katak Brunei Darussalam ninia embaixador manifesta sira nia apoiu total, ba prosesu tomak neebe maka lao ona enrelasaun ho TL nia adezaun ba ASEAN, tanba nee Embaixador agradese ba Prezidente, ba governu, tanba kontinua nafatin manifesta sira nia apoiu no protidaun lao hamutuk nudar hanesan nasaun neebe estabelese ona ninia parseria iha tinan hirak nia laran.

Iha fatin hanesan Embaixadora Brunai Darussalam mai TL Norazlianah Haji Ibrahim hateten  Prezidente Brunai Darussalam, fo  fiar ba nia sai Embaixadora Brunei mai Timor Leste hodi halao serbisu hamutuk entre nasaun rua nee, hodi hametin koperasaun bilateral ba oin.

Nune mos Embaixador Sosilista Vietnam Hoang Anh Tuan hateten TL nia dezenvolvimentu iha area teknolozia abansa tebes, tanba nee vietnam hakarak dezenvolve tekekomikasaun atarves ho Telemor lao ba futuru ho diak. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (28/9/2016). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here