Dabate Espesialidade Loron 2, PN-Governu Halo Availasaun Ba Proposta

DILI- Debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2014 iha Espesialidade nebe halao husi Komisaun Eventual ba Loron daruak, Parlamantu Nasional (PN) no Governu halo Availsaun ba Proposta nebe hatama husi Deputadu sira iha bloku Koligasaun no mos opozisaun.

Proposta ba Orsamentu nebe hatama ba iha komisaun eventual hamutuk 461, nebe mai husi parte bankada Fretilin proposta hamutuk 300 no bluku nian iha 161, tan ne’e iha proposta hamutuk 461 proposta maka tama iha Loron Dahuluk Diskusaun Orsamentu Zeral Estadu iha Espesialidade.

Tuir Vice Prezidente Komisaun C Asuntu Finansas Publiku Izilda Manuela da Luz katak, orsamentu nebe hatama ba iha komisaun eventual hamutuk 461 nebe husi parte bankada Fretilin nian hamutuk proposta 300 no bankada bloku hamutuk 461.

Ita hare iha proposta lubuk ida konsege ba iha ezekusaun orsamentu nebe iha tinan kotu nian atu hare ba fali tinan tinan kotuk tamba ezekusaun nia presentazem menus hela deit, dehan Izilda ba Jornalista Tarsa (14/01/2014) iha Uma Fukun Parlamentu Nasional.

Iha fatin hanesan Deputada Bankada Fretilin Florentina Smith esplika bankada Opozisaun iha proposta alterasaun tuir Fretilin nia hanoin tenki halo redasaun no proposta nebe mak iha Elabora hotu ona. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (15/1/2014). Timotio Gusmão

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Atletizmu Realiza Kampionatu Nasional

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Atletizmu Timor Leste realiza kampionatu nasional, ho objetivu hodi halo selesaun ba atleta sira neebe mak atu partisipa iha kompetisaun Sea...

Suku 4 Iha Munsipiu Aileu Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – To'o oras nee suku 4 iha Munisipiu Aileu, kompostu husi aldeia 31 seidauk asesu eletrisidade, tanba nee sente hanesan diskriminasaun ba populasaun. Informa...

TL Presiza PR Iha Maturidade No Matenek

DILI, STLNEWS.co – Loron 19 fulan Marsu sei hala'o eleisaun prezidensial, tanba nee Timor Leste (TL) presiza Prezidente Republika (PR) neebe maturidade no matenek. Tuir...