Dezemvolve Zona Ekonomia Espesial, Governu Propoin Milloes 20 Resin

DILI- Atu dezemvolve Zona Ekonomia Espesial Distritu Oe-Cusse, kintu governu Konstitusional Propoin Orsamentu Milleos 20.9 husi Fundu Infrastrutura atu tranforma Paizajen Ekonomia, Sosial, no kultura iha Enklave Oe Cusse.

Liu husi Aprezentasaun Proposta Orsamentu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional, Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao Informa Iha Proposta Orsamentu husi Fundu Infrastrutura ho Montante Milloens 20.9 Atu dezemvolve Zona Ekonomia especial Oe-Cusse.

20.9 Milloens husi Fundu Infrastrutura sei aloka ba dezemvolvimentu Oecussi sei benefesia ho kriasaun iha tinan ida nee’e Zona Ekonomia especial ida, inisiativa ida mos nebe lidera husi Mari Alkatiri atu transforma Paisazen Ekonomia, Sosial no Kultura ita nia Enklave nian, dehan Xanana Foin lalais nee’e iha Uma Fukun Parlamentu Nasional.

Iha fatin hanesan ba Jornalita, Deputadu Bankada Fretilin Mari Alkatiri Hatete Naturalmentu atu lao presiza lei, maibe oras ne’e uza deit koinesementu, Backgraund no estatutu Eis Titular hodi halao programa ne’e. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (16/1/2014). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here