Dezenvolvementu F-FDTL Sai Hanesan Objetivu Nasional

DILI-Dezenvolavementu Forsa Armadas iha Timor Leste, sai hanesan objetivu Nasional no interese nasional, signifika katak kontribuisaun ema hotu, tamba ne’e dezenvolvimentu F-FDTL bazeia ba planu nebe trasa ona.

Kestaun ne’e hato’o husi Sekretariu Estadu Defeza Julio Thomas Pinto katak dezenvolvimentu Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) importante tebes, tamba dezenvolvimentu ne’e bazeia ba planu estratejiku dezenvolvimentu nasional.

Nee signifika katak kontribuisaun ita hotu nia, ba progersu dezenvolvementu Falentil FFDTL, importante tebe-tebes, tamba dezenvolvementu Falentil FFDTL bazeia ba planu estrateziku 2020, planu estrateziku dezenvolvementu Nasional, programa no planu V Governu kostitusianal nia nune mos planu dezenvolvementu forsa armadas nia 2011-20117, hateten Sekertariu Estadu Defeza Julio Tomas Pinto, liu husi nia deklarasaun iha Parlamentu Nasional, Sabadu (11/01/2014).

Nia hatutan atu tama iha professianalismu forsa armadas, deputadu sira koalia barak ona katak komportamentu militar lubuk ida sei viola lei, viola prinsipiu forsa armadas, nune mos viola hirarkia iha forsa armadas nia laran. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Segunda (13/1/2014). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here