Diskute Malu to Baku Ferik Oan, Mauriçio Selu Pena Multa $ 120

DILI-Tanba deit diskute malu no liafuan la kona malu, ikus mai hamosu violensia domestika entre arguido Mauriçio da Costa no lezada Odalia Piedade da Cruz. No ikus mai tenke ba hatan iha tribunal, arguido tenke selu multa $120 ba tribunal.

Liu husi audensia julgamentu tribunal Juis presidenti Antonio Helder Viana lee sai akuzasaun husi Ministeriu Publiku katak iha Marsu 2011, arguido ho kareta soke lezada nia kareta. Depois iha Julu 2011 arguido telfone ba lezada nebe ba iha nia inan nia uma Pantai Kelapa hodi hasoru malu iha Embaixada Australia oin.

Iha hasoru malu nemak arguido baku lezada nia kabun, liman no ain. Arguido baku halo lezada nia isin bubu to metan, nunee lezada sofre kedas moras no ba halo kedas tratamentu iha ospital nasional guido valadares.

Iha fatin hanesan arguido Maurisio hatete, akuzasaun nee los hotu. No nia mos rekonese katak nia halo duni violensia ba nia kaben Odalia iha fulan Marsu 2011 no iha Julu 2011. Maibe depois problema nee, nia rejolve tiha ho nia kaben no sira nain rua moris hamutuk ona hanesan fen ho laen antes mai hatan iha tribunal.

Entertantu lezada Odalia Piedade da Cruz liu husi julgamentu hatete, iha Marsu 2011 no Julu 2011, arguido halo duni violensia tuir buat nebe mak nia keixa ona ba iha ministeriu publiko. Maibe hanesan fen ho laen, sira nain rua diak malu ona no moris hamutuk. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (20/11/2013). Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...

MESSK Sei Asina Nota Entendimentu Ho Universidade Privadu, Fasilita Lina Kreditu

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Ensinu Superior Siensia no kultura (MESSK) sei asina nota entendimentu ho Universidade Privadu sira, hodi fasilita lina kreditu. Ministru Ensinu Superior...