Don Basilio: “Labele Halimar Ho Ema Nia Vida”

DILI–Relasiona ho kazu oho malu ne’ebe sempre akontese iha rai laran, Bispu Diosece Baucau Don Basilio do Nasimentu husu ba sarani sira atu labele halimar ho ema nia vida, tanba rikusoin ne’ebe bot liu mak vida.

Dom Basilio hateten relasiona ho kazu oho malu la hare ba ki’ik ou bo’ot, nebe komesa akontese fali ona iha nasaun ne’e, nia husu ba Timor oan hotu atu respeita moris, tamba moris ka vida importante tebes.

Naran vida ida atu ema ki’ik ou ema bot atu ema ne’e importate ou la importante atu ema ne’e isin diak ou difisiente la bele halimar ho ema nia vida tanba riku soin ne’ebe bot liu mak vida ne’e, tanba ida ne’e laiha ema ida iha direitu atu hasai ema seluk nia vida, hatete Amu Bispu Don Basilio Ba STL iha Palacio Governu, foin lalais ne’e wainhira hasoru malu ho Primeiru Ministru Interinu Fernando La Sama.

Iha fatin ketak Prezidente Konselho Nasional Joventude de Timor Leste (CNJTL), Leovigildo Hornai, hatete liga ba kazu oho malu ne’ebe mak sempre akontese iha rai laran, tanba odi vigansa. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (8/2/2014). Thomas Sanches

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here