Eis Titulares Simu Pensaun Vitalisa, Ne’e Korrupsaun Estraordinaria

DILI- Parlamentu Nasional (PN) pendenti lei pensaun vitalisa, atu nune fo’o oportunidade ba sira atu goza osan estadu nian liu husi Pensaun Vitalisa, nee hatudu katak sira halo korrupsaun estraordinaria.

Kestaun ne’e hato’o husi Program Manager Asosiasaun HAK Xisto dos Santos katak sira hakarak dehan ba publiku, lei pensaun vitalisia ba eis deputadu no eis titulares sira, sei nafatin iha Parlamentu.

“Lei pensaun vitalisa ba eis Deputadu no eis Titulares sira, sei nafatin iha Parlamentu, agora Deputadu sira nebee la servisu ona, maibee goza nafatin orsamentu estadu nian, ne’e hatudu katak korrupsaun estraordinariu, atu lori rai no ita nia estadu tama iha risku no krizi boot,” dehan Xisto, ba STL iha nia kanar fatin, Farol, Dili, Kinta (27/06/2013).

Nia hatutan to’o tempu osan mina rai nian hotu, se mak selu sustenta gerasaun ba gerasaun, hodi kontinua prozesu dezenvolvementu Nasaun nee nia ba oin. Ukun a’an ne’e foo konfiansa deit ba grupu kikoan ida atu hetan benefisiu husi lukru estadu nian, la iha diferente. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Sesta (28/6). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here