Eleisaun Prezidensial Lao Diak, Presiza Komportamentu Kandidatu Kanprez

BAUCAU-Agora dadaun, kandidatura prezidenti (kanprez) nain 8 halao hela kampaina. Remata tiha, kontinua ba eleisaun hodi hili Prezidenti da Republika foun. Elisaun nee atu lao diak no susesu, fila ba komportamentu ida-idak kandidatura sira nia kompartementu politika, hateten Komisariu CNE Jose Belo ba jornalista iha Salao CNE Baucau Vila Nova, Tersa (28/2/2017).

Devesenkuantu ema la domina, la respeita lei sai nudar dalan, enkuantu dez-intendimentu mosu, konflitus bele mosu. Tamba nee mak, CNE tun ba baze hodi fahe informasaun no esplika regras balu neebe Parlamentu Nasional aprova tiha ona. Maibe iha lei sira nee, mos iha mudansa balu, hanesan aprezentasaun kandidaturas. Sira tenki iha fotografia.

Ami husu ba kandidatus sira hotu atu bele kumpri regras atu nunee bele manan mos ho regras. Respeita regras  ida nee maka lejitimu liu atu bele manan iha elisaun prejidensial nebe mai,” nia dehan.

Komisariu CNE Munisipio Baucau Domingos Barreto hateten, CNE halao edukasaun sivika ba lider parpol sira iha Munisipiu Baucau. Atu nunee, sira bele ezerse sira nia knar tuir lei. Ida maka, labele halo uluk kampania subar-subar tamba iha fatin balun  ema komesa fahe ona poster ka stiker kandidatu presidente balu nian ne’ebe sira fo apoiu. I aktus nee konsidera krime eleitoral. CNE haruka ona policia ba fatin balu atu halo atuasaun. Sira neebe la kumpri lei, sei prosesa tuir lei nebe previstu iha kodiku penal.

Presidenti Autoridade Munisipiu Baucau Antonio A. Guterres kongratula ba CNE tamba hakarak fo esplika klean ba lider parpol sira. Atu nunee, sira laos rona deit maibe transmite ba to militantes. Est4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Jornalista Iha Filipina Hetan Tiru, Suspeitu Sei Misteriu

DILI, STLNEWS.co – Jornalista ida mate hetan tiru iha Filipina loron Kuarta horiseik (08/12/2022), bazeia ba informasaun husi grupu advokasia fatin neeba. Nia mak Jesus...

Universidade Katolika TL Iha Lasu No Devosaun Boot

DILI, STLNEWS.co – Ohin governu no lider Igreja Katolika hamutuk ho Premeadu Nobel da Paz, Dr. Jose Ramos Horta halo inagurasaun abertura solene Universidade...

Mota Hafahe Estrada Terminal Tasi Tolu Ho Sidade Dili

DILI, STLNEWS.co - Oras nee dadaun estrada iha terminal Tasi Tolu nakfila ona ba mota, hodi hafahe ona Tasi Tolu ho sidade Dili. Tuir observasaun...