Estadu Halo Buat Hotu Hodi Hetan Solusaun Ba FM

UATOLARI – Presidenti Republika (PR) Taur Matan Ruak hateten estadu halo buat hotu hodi hetan solusaun ba Fronteira Maritima (FM), fronteira rai maran no aero nian.

Lia hirak nee hatoo husi, PR Taur liu husi dialogu komunitaria ho povu suku Afoloicai, Postu Administrativu Uatolari, Munisipiu Viqueque, Kinta (08/09/2016).

Ita hotu esforsu nee sei lori tempu mais ita nia Estadu sei halo buat hotu para kontinua koalia buka solusaun ho ita nia vizinu Australia, para iha solusaun ba fronteira Tasi rai maran no Aero,” hateten Taur.

Xefi Estadu nee hatutan, rezolve Fronteira Maritima (FM) lalais diak liu, mais nee ho nasaun ida, nee ho prosesu boot, nia fo ezemplu deit hadau malu natar mos rezolve susar ona, satan problema ho nasaun seluk, nee presiza tempu.

Iha fatin hanesan Komunidade Afoloicai Armindo Ribeiro husu atu klarifika ba sira rezultadu negosiasain FM, entre TL ho Australia. Tanba nee sira husu ba Xefi Estadu atu bele fo hatene ba sira progresu halo nusa, nunee sira neebe hela besik baliza Tasi ho Australia nee laran la bele taridu.

Nune mos Komunidade Suku Afolicai Cipriano da Costa hateten ukun nain inklui povu tenke hamutuk ho lian ida deit, atu kontra governu Australia konba lina fronteira maritima. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (10/9/2016). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here