Expionazen Australia-Amerika Tama TL

DILI-Reprezentante Povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN), lamenta ho informasaun katak husi Nasaun Australia no Amerika haruka expionazen (Mata-Mata) mai Timor Leste. No husi Nasaun rua ne’e rasik rekonhese katak sira haruka duni expionazen mai TL.

Tuir Deputadu Cesar Valente de Jesus Komisaun B nebe trata asuntu defeza, seguransa, Negosiu estrangeru afirma Kuandu audensia ho MNE dehan husi MNE bolu ona Embasador Estadus Unidus no Australia, komfirma kona ba kestaun ne’e, no embasador nasaun rua ne’e rekonhese duni sira halo duni expionazen iha Timor Leste.

Iha forum demokrasi Bali, Primeiru Ministru mos hatete katak, labele halo falih expionazen iha rai nebe ki’ik, maibe rai nebe avansadu no Timor Leste laos hanoin atu halo funu, tamba Timor Leste somente atu defende soberania, dehan depuadu Cesar ba jornalista sira iha PN, Kinta (21/11/2013).

Iha fatin hanesan deputadu Arao Noe komisaun A, nebe trata asuntu Lei, Anti Korrupsaun hatete, ne’e normal akontese kona ba Intelegencia, agora kona ba Timor Leste ho Australia ne’e la dun diak, tamba hanesan Nasaun nebe diak no Nasaun Vizinhu la presiza monta Expionazen. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (22/11/2013). Jesuina Da Costa

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here