F-FDTL Sei Nurak, Seidauk Tempu Tranzisaun Jerasional

DILI – Instituisaun Falintil Forsa Defeza Timor leste (F-FDTL) sei nurak, tan nee seidauk tempu atu halo tranzisaun ba jerasional, tamba institusaun militar presiza lidera husi veteranu ativu.

Tuir deputadu Bankada Fretilin Francisco Branco katak estadu tenki sukat realidade ohin loron tamba ema neebe apropriadu liu atu lidera Institusaun F-FDTL, Sosiedade hotu hatene tan nee lalika ansi halo tranzisaun zerasional.

Hau hanoin ita seidauk tempu halo tranzisaun zerasional tamba ita nia institusaun F-FDTL sei nurak hela, neebe ita hotu hatene tamba ita akompaina,” dehan Francisco ba STL Segunda (16/05/2016) iha parlamentu.

Nia parte lakohi halo espekulasaun ema nia naran maibe figura neebe kapas ema hotu hatene, tan nee halo transizuan zerasional iha etapa ohin loron seidauk, maibe hein deit desizaun husi Prezidente Republika.

Iha fatin ketak Asesor Politika Prezidensia Republika Filipe da Costa hatete publiku akompaina hela prosesu neebe mak lao, maibe hafoin debate entre veteranus iha forsa Armada, Prezidente ho governu sei fo solusaun neebe diak.

Nune mos Deputadu Bankada Frente Mudansa Jorge Teme hatete nomeasaun kargu xefia iha Institusaun militar Parte Governu no Prezidente tur hamutuk hare didiak, nunee foti disizaun neebe mak diak ba nasaun. Informasaun kompletu iha STL jornal no STL Web, edisaun Tersa (17/5/2016). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here