Familia Sauduzu Nain 5 Hasai Ran Ba Teste DNA | Hakoi Rai Ku’ak Ida

DILI-Familia no oan husi saudozu nain tolu (3) ho saudoza nain (2), Segunda (22/7), hasai ran iha Hospital Naçional Guido Valadares (HNGV) hodi submete ba prosesu teste DNA.

Ran ne’ebe familia no oan oferese nudar sampel hodi halo identifikasaun no komparasaun ba ruin sauduzu sira nian ne’e atu apar ho familia.

Sauduzu nain tolu no saudoza nain rua ne’ebe oras ne’e nia ruin halot hela iha HNGV, kompostu husi Sauduzu Hamis Bin Umar Basarewan “Hatta”, Sauduzu Afonso Redentor, Saudozu Jose Cerilo Correia da Silva Nunes “Mau Brani”, Saudoza Maria Jose Brites Boavida “Soi Mali”, ho Saudoza Maria Sereno Gomes “Bilunar”.

Sauduzu Hatta nudar Ministru Edukasaun iha Primeiru Governu FRETILIN 1975-1979 no nudar mos Komisariu Politika FRETILIN Sentru Sull, Sauduzu Afonso Redentor nudar Adjunto no Kompositor (Pencipta) Hino Nasional “PATRIA-PATRIA”, Saudozu Mau Brani nudar Segundu Komandante Brigada Shoque Nasional, Saudoza Soi Mali nudar Adjunta no Sekretaria Jeral OPMT ho Saudoza Bilunar nudar Secretaria OPMT Sentru Sull no espouza husi Saudozu Hatta.

Tuir testamunha Laureano ne’ebe altura neba sai hanesan TBO (Tenaga Bantuan Operasi) no haree rasik ho matan ba hahalok torturasaun ho tiru mate saudozu nain lima nian ne’e informa ba familia sira katak, Saudozu nain lima ne’e militar Indonezia sira kaptura hodi halo inkeretu no hakotu sira nia vida iha loron tolu tui-tuir malu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (23/7). Oscar Salsinha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...

MESSK Sei Asina Nota Entendimentu Ho Universidade Privadu, Fasilita Lina Kreditu

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Ensinu Superior Siensia no kultura (MESSK) sei asina nota entendimentu ho Universidade Privadu sira, hodi fasilita lina kreditu. Ministru Ensinu Superior...