Fo Kursu Ba Funsionariu, Importante Aprende Lian Portugues

DILI-Relasiona ho funsionariu balun nebe’e mak tuir kursu, reprejentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), husu ba meja Parlamentu atu hato’o Komisaun Funsaun Publiku  (KFP) uja modul oinsa mak atu funsionariu sira bele aprende diak liu tan konaba lian portugues.

Deputada Bankada CNRT Izilda Pereira ba STL hateten sira nebe tuir kursu ne’e atu komprende diak liu, laos mai aprezenta deit, maibe tenki iha formula praktis ida ba sira, atu nune’e sir abele komprende diak liu tan.

Oinsa  mak ita nia alin oan sir abele hatene ou kompriende diak liu tan konaba  lian  Portugues, laos hatene atu aprejenta a’an deit,maibe atu lori mos formula praktis ba funsionariu sira, atu nune’e sira bele kursu tia kolia deit,maibe hakerek karta ne’e susar karik, hateten Deputada bankada CNRT Izilda Perreira ba STL iha uma fukun PN Segunda (30/09).

Deputada bankada FRENTI MUDANSA (FM) Maria Adozinda Pires hateten, lian portugues ne’e importante ba ema hotu atu aprende, oinsa mak halo komunikasaun diak liu ho ema sira nebe’e mak mai husi rai liur. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (2/10). Jasinta Sequeira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here