Fos Saka 188 Distribui Ba EBC 10 De Dezembru

DILI – Eskola Baziku Central (EBC), 10 de Dezembru Comoro simu ona fos saka 188 husi  autoridade Munisipal Dili, neebe mak atu uza ba iha programa merenda eskolar.

Tuir Diretor EBC 10 de Dezembru Comoro, Calistro A.Guterres, katak, programa merenda eskolar agora sira halao, tanba agora tama ona terseiru periodu, segundu periodu sira implementa bazeia ba kalendariu husi ME.

Programa merenda eskolar agora ami halao dadaun, tanba agora tama ona terseiru periodu nian, segundu periodu ami implementa bazeia ba kalendariu husi ME ninia, iha tersa foin lalais nee fos sira haruka ona mai iha eskola, tanba sira tula tan fos ba terseiru periodu nian, hamutuk sentu oetenta oetu, neebe mak ami simu tiha ona, too ohin loron ami sei rai hela iha armajen eskola ninia, maibe orsamentu merenda eskolar ninia seidauk tun, neebe seidauk implementa programa merenda eskolar ba terseiru periodu ninia,” hatete Calistro ba STL iha nia knar fatin Comoro Dili, Segunda (21/08/2017).

Nia hatete, total estudante hamutuk nove sentus sinquenta dois, professor hanorin quarenta seis, ho sala prosesu aprendizajen 24.

Iha fatin hanesan Superintendente edukasaun Munisipiu Dili, Virgilio Cabral hatete, antes tama iha ezame segundu periodu, fos nee tama hotu tiha ona, merenda eskolar nee lao, maibe orsamentu neebe mak uza ba iha merenda nee seidauk transfere ba iha bankaria EBC.

Iha parte seluk Direitor Jeral Ensinu pre eskolar, ensinu baziku no ensinu rekorrenti, Cidalio Leite hatete, merenda eskolar neebe mak la lao, tanba liga ba espriensia husi estrutura Munisipal iha implementasaun merenda eskolar, tanba husi estrutura espriensia neebe mak foun, merenda eskolar nee seidauk lao ho diak. Jacinta Sequeira/Lucia Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here