Fretilin: OGE 2014 Millaun 1.5 Se Hatun Ba 1.3

Dili-Bankada Fretilin iha debate Orsamentu Jeral Eestadu (OJE) 2014, sei hatun orsamentu ho montante Millaun 1.5 Amerikanu ba Millaun 1.3 Amerikanu, tamba ezekusaun orsamentu tinan kotuk nebe aprova, husi Ministeriu balun ezekuta ladun diak no la fo benefisiu nebe diak.

Tuir Deputadu Joaquim dos Santos, husi Bankada Fretilin afirma hateten, wainhira debate orsamentu 2014 Fretilin husu atu bele ezekuta halo didiak, tamba orsamentu nebe aprova ho montante nebe bo’ot ba iha kada Ministerial.

Karik orsamentu ne’e rasik nebe ho montante nebe makas no bo’ot hanesan Millaun 1.5, Fretilin sei hare ho ezekuta orsamentu nebe ladiak, tamba tinan kotuk ezekuta orsamentu nebe ladun diak, orsamentu nebe aprova iha tinan kotuk ladun ezekuta ho didiak, dehan deputadu Joaquim ba Jornalista iha PN, Sabadu (11/01/2014).

Laifuan nebe hanesan hato’o husi deputada Fretilin Ana da Conceição katak, ezekusaun orsamentu tinan ne’e tenki ezekuta halo didiak, tamba ezekusaun orsamentu ba tinan 2014 ho Millaun 1.5 Amerikanu, presiza atu ezekuta didiak. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (14/1/0214). Jesuina da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

SEJD Ho Governu Australia Diskuti Dezenvolvimentu Juventude & Desportu

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) hamutuk ho Embaixador Australia ba Timor Leste, halo diskusaun oinsa atu dezenvolve seitor juventude no...

Gasta Orsamentu Boot, Roo Haksolok Sei Iha Inserteza

DILI, STLNEWS.co - Too oras nee roo Haksolok sei iha inserteza atu mai iha Timor-Leste, maski gasta ona orsamentu povu nian ho montante neebé...

Adelino Pineira Rai Henek Sustenta Familia

DILI, STLNEWS.co - Adelino Vila Nova ho idade 35, husi Munisipiu Ermera informa, liu husi pineira rai henek mak dalan diak hodi hetan osan...