Fulan 9 Ona, Ezekusaun Osamentu Foin Atinzi 30.2%

DILI– V Governu Kostitusiaonal ezekuta osamentu Jeral Estadu tinan fiscal 2013, nebee ho montante miliaun 1.6, durante fulan 9, foin atinzi 30.2% nee hatudu Ministeriu sira inkapasidade atu zere osamentu  estadu.

Kestaun ne’e hato’o husi diretur Luta hamutuk Mericio Akara, liu husi konferensia imprensa iha nia knar fatin Farol, Dili, Tersa (17/9) katak progresu orsamentu jeral estadu 2013 durante fulan 9 ne’e foin atinji 30% resin.

Hanesan ita hotu hatene progresu ezukasaun osamentu geral do estadu tinan fiscal 2013 nian, nebee maka too fulan 09 ona, progresu ezukasaun atual foin maka atinzi 30.2%, husi total osamentu hamutuk miliaun 1.6 U$  nebee tinan nee ita nia Governu uza, hateten Direktur Luta Hamutuk Mericio Akara, liu husi konfrensia da inprensia iha nia knar fatin, Farol, Dili, tersa (17/09/2013).

Nia hatutan Progresu nee hatudu katak Ministeru seidauk iha kapasidade naton atu ezekuta osamentu fisikal 2013 nia. Tuir Luta Hamutuk  nia analisis katak rezultadu ezukasaun  nee nudar indikador nebee hatudu frakesa ministeriu sira. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (18/9). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here