Fundasaun Deforsa Hasoru PR Eleitu

DILI- Fundasaun Formasaun Kapasitasaun e Dezenvolvientu (Deforsa) neebe hari husi veteranus sira, hasoru malu ho Prezidente eleitu Francisco Guterres Lu-Olo hodi hato sira nia proposta atu implementa sira nia programa fo kreditu ba veteranus.

Prezidente Fundasaun Deforsa Raimundo hateten, sira hasoru malu ho Prezidente eleitu Francisco Guterres Lu-Olo hodi hato sira nia proposta fundasaun nian ba PR eleitu.

Ami mai iha nee nudar organizasaun fundasaun ida nia naran, neebe ninia objetivu hakarak kopera hamutuk hodi buka solusaun ba problema veteranus sira, depois hadia veteranus sira nia vida liu husi programa ida kreditu uniaun,” dehan Raimundo, hafoin hasoru malu ho PR eleitu iha CCF, Comoro Dili, Sesta (31/03/2017).

Tanba tuir Raimundo katak, projetu pilotu sei implementa iha Munisipiu lia, no alvu primeiru maka ba veteranus sira hodi hadia sira nia moris. Politik ida nee Raimundo dehan, atu dignifika veteranus sira, nudar ema neebe luta nain ida hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasional.

Iha fatin hanesan Prezidente Eleitu Francisco Guterres Lu-Olo elojia inisiativa veteranus sira nian, hodi organiza malu atu bele dignifika nafatin veteranus no kontribui ba dezenvolvimentu nasional. Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here