Governu Abandona Rai Hektar 8 ba Jardin Heroi

AINARO – Sestu governu konstitusuional abandona rai hektar 8 neebe povu Ainaro intrega ba estadu hodi halo jerdin heroi atu hakoi saudozu sira nia ruin, maibe too agora seidauk realiza maske hetan ona despaixu.

Vizita prezidente Republika Taur matan Ruak iha Suku Ainaro, Postu Administrativu Ainaro, Munisipiu Ainaro, lideransa suku nee preokupa rai neebe povu intrega ba estadu atu halo jardin heroi maibe abandona too agora.

Vizita Prezidente Republika Taur Matan Ruak lakonsege akompaina husi konvidadu espesial, primeira dama maibe akompaina husi Asesor, Xefi Caza Militar, Prezidente Autoridade Munisipiu Ainaro inkliu direitor husi lina ministerial nivel munisipiu.

Liu husi sesaun husu no hatan, Xefi suku Ainaro Agapito Fatima martins hatete ainaro hetan ona despeisu atu rekoila restu mortais tan nee povu suku Ainaro kontribui hodi intrega rai hektar 8 atu halo seministeriu ba heroi.

Ruin neebe mak ami rekoila agora tau iha asso-ario, komisaun homenazan husu hau xefi suku hamutuk ho komonidade konsulta malu ho governu lokal ami intrega rai hektar 8 atu halo jardin dos herois maibe too ohin loron rai nee dudu ona husik too agora lahalo buat ida,” dehan Agapito durante Dialogu Sabadu (25/02/2017) iha Sede Suku Ainaro.

Nia hatete rai neebe mak eskapator konsege dudu tetuk tiha hotu la halo buat ida husik deit, mate ruin neebe tau iha osso-ario barata han mate ruin iha kaixaun laran tan nee preokupa jardin heroi seidauk pronto susar atu halo seremonia transfere mate ruin husi osso-ario ba Jardin heroi.

Iha fatin hanesan Jose de orlaes nudar familia saudozu venansio Feras Hatete Ukun sira tur iha parlamentu halo lei hamate veteranu sira nia direitu, la valorize martir sira nia direitu tamba halo lei taka dalan laiha ema ida atu simu pensaun veteranu nain rua nian.

Hatan ba prekupasaun nee prezidente Republika Taur Matan Ruak hatete governu tau orsamentu ba iha resto mortais fatin hat hanesan Ainaro, postu Quelicai Munisipiu baucau, Postu Uatulari Munisipiu Viqueque, no POstu Iliomar Munisipiu Lautem. Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 4 Dezembru: Kazu Pozitivu 1 & Rekuperadu Nain 1

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron, Sabadu (04/12/2021), Kordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu Saude Timor Leste deteta tan kazu pozitivu ida (1) no rekuperadu nain...

PR Periodu 2022-2027 Presiza Tau Interese Ba Estadu & Povu TL

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) ba periodu tinan 2022-2027 atu ukun husi se deit presiza mak tau interese ba estadu no povu Timor...

Lidera Enkontru G7+ Iha Lisboa, Xanana Kontinua Promove TL Ba Mundu

PORTUGAL, STLNEWS.co - Lider karismatiku Xanana Gusmão, nu'udar mos pesoa eminente g7+ kontinua promove Timor Leste ba mundu liu husi g7+, bainhira hamutuk ho...