Hakbit Koinesmentu, CEPAD-FOTI Lansa Kampaina Edukasaun Sivika

DILI-Atu hakbit koinesentu komonidade iha nasaun Timor Leste kona ba Korrupsaun iha rai laran, Sentru Estudu ba dame no Dezemvolvimentu (CEPAD) no USAID Foti Timor Leste lansa Kampania Edukasaun sivika ba kombate Korrupsaun, Kolusaun no Nepotizmu (KKN) iha nasaun Timor Leste.

Tuir  Xefi Ezekutivu CEPAD Joao Boavida katak lasamentu kampania Edukasaun sivika ba KKN la hein katak sei minimiza kazu korrupsaun iha nasaun Timor Leste, maibe atu kontribui koinesementu publiku nian korrupsaun, Kolizaun no nepotismu iha rai laran.

Ita hare ema barak koalia kona ba KKN la tauk wainhira temi kona ba korupsaun maibe sira seidauk kompriende didiak kona ba korupsaun, kolozaun no nepotismu nebe hola parte iha kKN laiha imformasaun nebe kompletu, dehan Joao ba jornalista Sesta (27/09/2013) iha Salaun Hotel Timor Hafoin lasan kampania Edukasaun sivika ba Kombante KKN

Iha fatin hanesa Adjuntu Komisariu komisaun Anti Korrupsaun Manuel Bucar hatete, kampania nebe mak iha ba KAK parte ida nebe mak diak teb-tebes, tamba atu kombate korupsaun laos KAK Mesak maibe institusaun hotu-hotu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (28/9). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here