Horta: Progresu Dezenvolvementu Guine Bissau Komesa Lao

DILI- Reprezentante espesial Sekertariu Geral Nasoes Unidas ba Guine Bissau Jose Ramos Horta, hateten agora progresu dezenvolvementu iha Guine Bissau komesa lao.

Kestaun ne’e Horta hato’o ba jornalista sira iha Aeroportu Internasional Prezidenti Nicolao Lobato, Comoro, Sesta (21/6) katak nia mai TL, hanesan pasa ferrias, nebee Nasoes Unidus fo’o ba nia, maibee nia mai  konvida mos buat balun ho Primeiru Ministeru Xanana Gusmao konaba situasaun iha Guinea Bissau.

“Neduni ferias ida nee laos 100%, maibee iha servisu balun tenki halo, maibee hau hakarak dehan deit ba ita boot sira, hau laran haksolok ho pogresu servisu lao dadadun iha Guine Bissau,” dehan Reprezentante espesial Sekertariu Geral Nasoes Unidas ba Guine Bissau Jose Ramos Horta, liu husi konferensia imprensa, nebe halao iha Aeroportu Comoro Dili, Sesta (21/06/2013).

Nia hatutan wainhira nia sai husi ne’e fulan Janeru to’o iha neba fulan febreru, situasaun susar teb-tebes, tensaun politika makas los, ema la koalia ba malu, Unidade internasional mos kuaze la koalia ba malu, hanesan fahe malu CPLP, Uniaun Afrikana, Union Europeia inklui partidu poltiku sira mos la koalia ba malu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Sabado (22/6). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here