Identifika Motivu Membru F-FDTL Tiru Aan, Hein Prosesu Investigasaun

DILI- Atu Identifika membru Falintil forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) husi Centru Formasaun Trenu, ho Kargu Segundu Sarjentu Joao B. Xavier nebe tiru Aan iha Sentru formasaun Metinaru hein Prosesu Investigasaun.

Tuir Ministru Defeza Cirilio Cristovao katak membru F-FDT nebe mak tiru mate nia Aan iha Metinaru sei iha prosesu investigasaun, no polisia militar maka hatene hodi halo prosesu Investigasaun foin bele hatene motivu husi tiru Aan nee.

Membru F-FDTL tiru Aan duni ho Imformasaun nebe mak Ami simu maibe maluk sira hein tamba sei iha prosesu investigativu husi polisia Militar mak bele hatene lolos,” dehan Cirilio ba Jornalista Kuarta (08/04/2015) iha Palasiu Prezidensial Nicolao Lobato.

Iha fatin hanesan Maijor General Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) Major General Lere Anan Timor hatete nia parte rona Informasaun wainhira halao enkotru ho Prezidente Republika Taur Matan Ruak. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (9/4/2015). Timotio Gusmao

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here