Igreja-Governu Hamutuk Konvida Amu Papa Iha 2015

DILI – Tinan 2015 uma kreda Katolika iha Nasaun Timor Leste sei Selebra tinan 500, Misionariu Tama Timor hodi hatoo maromak ninia lia fuan iha nasaun ne’e, tan Uma kreda Timor Leste iha Hanoin atu komemora loron Historiku ne’e sei konvida Amu Papa Francisco I, atu partisipa iha Seremonia ne’e.

Iha loron Tersa (04/02) Amu Bispu nain tolu Diocese Baucau, Dili no Maliana hasoru malu ho Primeiru Ministru Interinu, Fernando La Sama de Araujo, hodi kolia konaba konvida Amu Papa Fransisco I, atu mai partisipa iha Selebrasaun tinan 500 Misionariu Tama Timor, hodi hatoo maromak ninia lia fuan.

Tuir Tuir Bispo Diocese Baucau Don Basilio do Nacimento ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru Interinu, Fernando La Sama, hatete hasoru malu ida ne’e hodi kolia konaba atu konvida Amu Papa Fransisco I mai iha timor iha tinan oin.

“Rajaun importante ne’e mak hanoin hela tinan seluk ida mai ne’e ita halo tinan 500 uma kreda hahu tama iha Timor maibe ema hotu hatene katak uma kreda hahu ema Portugal sira mak haruka sira nia ema mai ne’ebe ita hanoin atu selebra tanba ne’e hosi uma kreda ho governu tau hamutuk hanoin oinsa kordena esforsu sira ne’ebe ita atu halo iha ita nia rain tanba ital abele halo ketak-ketak tanba ne’e ita mos atu koko tok konvida Amu Papa mai ho rajaun oin-oin tanba tinan 500 ne’e kleur tebes,” dehan Don Basilio.

Responde ba kestaun ne’e Primeiru MInistru Interinu, Fernando La Sama de Araujo, hatete governu mos konkorda no ida ne’e nesesariu no persija atu hare, karik Amu Papa la mai mos governu ho uma kreda sei selebra nafatin loron historiku ne’e. Infomasaun kompletu iha STL jornal no STL Web, edisaun Kinta (6/2/2014). Thomas Sanches

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here