Investimentu Atu Lao, Persija Kria Sistema Ne’ebe Diak

DILI – Prezidente Partidu Historiku FRETILIN (Frente Revolusionariu Timor Leste Indenpenden), Fransisco Guteres, ne’ebe ho naran kuinesidu “Lu Olo” hatete wainhira investementu atu lao diak iha TL persija kria uluk sistema ida ne’ebe mak diak.

Prezidenti Partidu Fretilin Lu Olo fo sai kestaun ne’e ba jornalista sira wainhira partisipa iha Seminariu Internasional ne’ebe organiza hamutuk ho Fundu Monitariu Internasional (FMI) ho governu Timor Leste, nebe halo kolaborasaun hamutuk Banku Asiatiku Dezemvolvimentu (ADB), Grupu Banku Mundial (GMB) no Azensia kooperasaun Internasional  Japaun (JICA) iha salaun MNE (19/09).

Hau hanoin atu halo investementu iha ita nia rain ne’e diak tebes maibe ita tenke kria sistema ne’e mak metin uluk lai, sistema ne’e hau kolia em jeral tiha ona ida mal lei rasik ne’ebe mak PN halo atu garantia no fo prejudika ba ema investor sira atu mai investe nia osan iha ita nia rai seluk mak sistema juridisiariu ne’e labele iha intervensaun politika demais, hatete Lu Olo .

Eis prezidente Parlamentu Nasional iha primeira governu ne’e mos hatutan tan katak, maske Fretilin la ukun maibe Fretilin kontinua fo ninia kontribusaun, tanba iha diskusaun Orsamentu Jeral do Estadu Fretilin hatama proposta barak, maibe la pasa ida ne’e la hamate Fretilin nia kontribusaun ba dezenvolvimentu iha nasaun TL atu hadia povu tomak nia moris Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (20/9). Tomas Sanches-Marcos Falo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here