Issu Remodelasaun Ba V Governu | Xanana Sei Halo Retiru Hamutuk Ho Membru Governu

DILI—Issu remodelasaun ba Kintu governu konstitusional, ukun husi Bloku Kolegasaun PD, CNRT, ho Frente Mudansa, ne’ebe Xefia husi Kay Rala Xanana Gusmão, promote katak, iha Agustu tinan ne’e sei halo retiru durante loron tolu, hodi koko, membru governu sira iha kapasidade ka lae durante ninia governasaun.

Tuir Primiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmao ba Jurnalista iha Akademia PNTL, Komoro, Dili, Segunda katak, remodelasaun ne’e sei akontese duni maibe, nia sei halibur hamutuk ho membru governu tomak, sei halo uluk retiru durante loron tolu nia laran, hahu iha loron 8 to’o 10 Agustus, atu bele koko sira nia frakeja servisu.

“Ami sei iha retiru ida, durante loron tolu nia laran, hodi idak-idak aprezenta ninia frakeja no ninia kbit to iha ne’ebe nia halo to iha ne’ebe, no buat sira ne’e hotu ami sei retiru, iha loron 8,9, to 10 Agustu 2013, iha tinan ida ne’e lahalo festa halo retitiru,” hatete PM Xanana.

Iha oportunidade ida ne’e, PM Xanana mos husu ba Prezidente Komisaun Funsaun Publiku (KFP), Liborio Pereira atu kontrola funsionariu sira ne’ebe oras ne’e laiha vontadi atu serbisu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (16/7). Oscar Salsinha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here