KAK Investiga Ema, Akuza Maka Funsionariu Publik

DILI – Prezidente Komisaun Anti Korupsaun Aderito Pinto Tilman hateten, iha artigu dozentus noventa dois, too dezentus noventa novi iha neeba liu-liu krimi sira ilisitu, partisipasaun ekonomia negosiu, abuzu poder,pekulatu de uzu, krimi korupsaun pasipa aktu elesita sira nee tenke funsionariu publiku, agora sira neebe lafunsionariu public nee latama ba iha korupsaun ativa.

Entaun ita nia regulamentu sira nee lakriminaliza seitor privadu, dala barak ita boot sira hare Prokurador, ou KAK investiga ema sira akuza maka fusionariu publik, emprezariu sira livre, maibe ita hatene osan estadu nian barak liu ba iha emprezariu neebe ke halo projetu laiha kualidade,” dehan Aderito, bainhira sai moderador iha Konferensia Internasional, kombate korupsaun, iha Salun Nobre MNEK, Pantai Kelapa, Dili, Kinta (02/02/2017).

Tanba ida nee maka KAK Tuir Aderito, tenke tau mos artigu ida konaba fraude kontruksaun atu nunee ema rame rame ba responsabilidade ba iha Tribunal. Nia dehan, Responsabilidade ba pesoal kolektiva fundamental iha ambitu kriminalidade ekonomika maka dala barak atu hetan responsabel, ba fraze krimi ida bainhira interese husi ema koletiva.

Iha fatin hanesan Prezidente GOPAK Timor Leste Francisco Miranda Branco hateten lalika sai populista no demagogo hodi atak klase hotu, hanesan dala barak sira rona ho laran susar hodi hateten, politikus, Diretores sira, xefe servisu sira hanesan hotu mesak aat, sira mesak koruptu hotu, nee lalos.

Entretantu Prezidente Komisaun A (PN), deputada Carmelita Moniz hateten, projetu de neebe temi estabelese rejimi penal espesifiku ba tipos de krimi oin oin neebe konsta iha kodiku penal, no estabelse tipos balu neeb sai hanesan krimi korupsaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (3/2/2017). Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 4 Dezembru: Kazu Pozitivu 1 & Rekuperadu Nain 1

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron, Sabadu (04/12/2021), Kordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu Saude Timor Leste deteta tan kazu pozitivu ida (1) no rekuperadu nain...

PR Periodu 2022-2027 Presiza Tau Interese Ba Estadu & Povu TL

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) ba periodu tinan 2022-2027 atu ukun husi se deit presiza mak tau interese ba estadu no povu Timor...

Lidera Enkontru G7+ Iha Lisboa, Xanana Kontinua Promove TL Ba Mundu

PORTUGAL, STLNEWS.co - Lider karismatiku Xanana Gusmão, nu'udar mos pesoa eminente g7+ kontinua promove Timor Leste ba mundu liu husi g7+, bainhira hamutuk ho...