KAK Kontinua Investiga Funsionariu “Mate Klamar”

DILI- Komisaun Anti Korusaun (KAK) oras ne’e kontinua halo investigasaun ba Funsionariu Mate klamar, ou funsionairu nebe mak halao servisu la tuir oras mak determina tuir lei nebe vigora iha nasaun Timor leste.

Tuir Komisariu KAK, Aderito de Jesus katak funsionariu mate klamar sira prosesu investigasaun kontinua lao hanesan bai-bain, tamba KAK ninia investigasaun lao nafatin.

Prosesu kona investigasaun iha ne’e media hatene tamba KAK nia servisu mak halo investigasaun nafatin deit, dehan Komisariu KAK ba jornalista Segunda (22/07/2013) hafoin halao konferensia imprensa kona ba Seminariu internasional ba Anti Korrupsaun nebe sei halao iha Timor Leste iha Farol.

Iha parte seluk Membru Komisaun  A Asuntu  konstitusaun, Justisa, Poder lokal iha Parlamentu Nasional (PN) Deputadu Arão Noe hatete atu redus numeru korrupsaun iha rai laran, Komisaun  A trata asuntu Negosiu sei tau preoridade ba lei ne’e hodi bele halo diskusaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (23/7). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here