Kareta Estadu Labele Sirkula Arbiru, FRETILIN Kestiona Impaktu Ba Orsamentu Sosa Kombustivel

DILI- Relasiona  ho kareta estadu sira nebe’e to’o agora sei halo viajen ba distritu iha loron Sabadu no Domingo, bankada Opozisaun FRETILIN iha uma fukun Parlamentu Nasional  (PN) kestiona maka’as katak, ida ne’e impaktu bo’ot ba orsamentu nebe’e mak atu sosa kombustivel, tanba mina hira mak gasta.

Preokupasaun ne’e hato’o husi Deputada Bankada Fretilin Ilda Maria ba STL iha PN katak, bebeik ona sira foti hela deit preokupasaun ne’e iha PN, atu oinsa kareta estadu labele sirkula arbiru, liu-liu iha loron Sabado no Domingo.

Dala barak ona ami sempre foti iha PN, oinsa mak kareta estadu sira ne’e fim de mana ne’e labele sirkula arbiru ninia impaktu ne’e ba iha orsamentu, tanba mina hira mak gasta, tanba ita iha Dili hamutuk 13 distritu, maibe se 12 distritu mak kareta estadu semana-semana sai hotu mak mina ne’e gasta hira, nebe’e ninia impaktu bo’ot ne’e ba  iha konvostivel estadu nian, salae ita gasta osan barak liu ba konvostivel, kada Ministeriu ne’e iha osan bo’ot, hateten Deputada  Ilda, ba STL iha uma fukun PN Tersa (10/09).

Deputadu bankada CNRT Antonio Ximenes afirma, Konaba kareta estadu atu halai iha loron Sabadu ho Domingo, depende ba xefi sekretaria sira, karik sira fo lisensa ba membru ruma atu halao servisu bele, maibe sira tenki halo tuir lei no regulamentu nebe’e mak estadu hasai. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (11/9). Jasinta Sequeira  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here