Kazu Hearing, TL kontinua Ejiji Australia Intrega Dokumentu

DILI- Relasiona kazu Hearing entra Timor Leste ho Australia iha Tribunal Internasional Den Haag, Holanda, Estadu Timor Leste Kontinua Ejiji Australia atu intraga dokumentu nebe maka intelejen Australia Prende husi Advogadu Timor Leste iha Camberra-Australia.

Tuir Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao katak Prezidente Republika mos husu kona ba prosesu Timor Leste ho Australia iha Deg Haag Holanda, nebe Timor Leste nia posizaun kontinua husu ba Autralia atu intrega dokumentus.

Ita ejiji ba Australia atu fo fila dokumentus, hau atu dehan deit katak hanoin balun nebe ita too fali iha tribunal den hag tamba hahu kedas iha tinan kotuk 2012 ami husu Australia atu koalia lalika foti, Maibe Australi rasik mak la aseita tan nee’e ita too iha tribunal, dehan Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao ba Jornalista Segunda (27/01/2014) iha Palasiu Prezidente Aitrak laran.

Iha parte seluk Tuir informasaun nebe STL asesu husi MNEK katak, Minstru Negosiu Estranjerus no Kooperasaun (MNEK), Jose Luis Guterres, nebe reprezenta estadu hodi marka prezensa iha audensia nee, informa, TL hatudu ezemplu diak ba mundu hodi buka justisa tuir dalan legal iha Tribunal, hodi tetu didiak problema rai rua nian bele hetan solusaun nebe diak liu.  Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (28/1/2014). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Diduga 6 Oknum PNTL Terlibat Kasus Kematian Marcos Amaral

DILI, STLNEWS.co – Kasus kematian seorang pemuda Suai Loro, Distrik Covalima, Marcos Amaral menjadi preseden buruk bagi institusi Polisi Nasional Timor Leste, (PNTL) karena...

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...