Kazu Homesido Ponte Comoro, MP Mantein DPI

DILI-Kazu homesido Ponte Comoro, akontese iha Marsu 2011. Parte defesa halo rekursu ba Tribunal Rekursu (TR) hodi halo julgamentu foun. Iha repetisaun parte husi Ministeriu Publiku (MP) mantein ho Desijaun Primeira Instansia (DPI) nebe aplika pena prizaun tinan 10 ba arguido tuir artigu kodigo penal 131.

Liu husi julgamentu repetisaun parte MP, Dr. Mateus Nessi hatete, tanba iha repetisaun nee tribunal la deskobre testamunha para halo provas foun. Nune’e parte MP sei mantein desizaun no alegasaun primeira instansia.

MP mantein ho desizaun tanba iha julgamentu primeira instansia nian nee arguido Estanislau Soares konfesa katak nia mak oho duni vitima Anastasio Silverio. Nemak MP mantein nafatin ho desizaun nee, dehan Nessi liu husi julgamentu iha sala audensia TDD, Kinta (16/01).

Iha fatin hanesan parte defesa, Dr. Manuel Exposto hatete, tanba falta provas no arguido rasik nega faktus katak laos nia mak oho. Nunee parte defesa husu ba tribunal atu absolve tiha arguido husi kazu nee.

Entertantu arguido Estanislau Soares hatete, nia parte lasimu testamunha Emilio no Hipolito nebe ikus mai sai fali testamunha ba kazu nee. Tanba tuir los sira nain rua mak sai autor ba kazu nee. Nia husu ba parte ministeriu publiko atu akuza mos sira nain rua. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (17/1/2014). Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Atletizmu Realiza Kampionatu Nasional

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Atletizmu Timor Leste realiza kampionatu nasional, ho objetivu hodi halo selesaun ba atleta sira neebe mak atu partisipa iha kompetisaun Sea...

Suku 4 Iha Munsipiu Aileu Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – To'o oras nee suku 4 iha Munisipiu Aileu, kompostu husi aldeia 31 seidauk asesu eletrisidade, tanba nee sente hanesan diskriminasaun ba populasaun. Informa...

TL Presiza PR Iha Maturidade No Matenek

DILI, STLNEWS.co – Loron 19 fulan Marsu sei hala'o eleisaun prezidensial, tanba nee Timor Leste (TL) presiza Prezidente Republika (PR) neebe maturidade no matenek. Tuir...