Kazu Oho Malu Kontinua Mosu, Timor Oan Labele Monu Manobra Politika

DILI– Relasiona ho kazu Timor oan oho Malu iha Sidade Dili nebe oras nee’e kontinua mosu reprejentante Povu iha uma Fukun Parlamentu Nasional husu ba Timor oan tomak atu labele monu manobra politika ema balun nian atu hamosu instabilidade iha rai laran.

Tiur dadus nebe Jornal ne’e Asesu iha semana ne’e hanesan iha loron 28, Vitima ida ho naran Ato Soares husi Distritu Viqeuque, Sub distritu Wautalari, Suku Makadiku, vitima nudar Seguransa Privadu iha motor Torindo Ralon Unipesoal, LDA nomos iha Domingu 30, joven ida mate Antero Henrique Lopes husi Disitritu Covalima, Sub-distritu Zumalai mate ema oho iha Aldeia Mate Lahotu, Suku Komoro. Motivu husi kazu rua ne’e sei iha  prosesu Investigasaun.

 Informasaun ne’e fo sai husi Deputadu Bankada PD, Verigilio Hornai katak Timor oan presija fo alerta ba malu, tamba situasaun oho malu laos mosu deit, maibe buat sira nebe mosu husi ema balun nebe hakarak halo instabalidade iha rai laran.

ita ho ita deit nunka hakarak atu estaga malu no halo nasaun Lahakmatek tamba ita hotu hakarak atu ita nia nasaun hakmatek, ita timor oan labele fasil atu simu informasaun sira nebe mak hakarak preturba ita nia nasaun ho manobra politika oin-oin, dehan Deputadu Virgilio Hornai ba Jornalista Segunda (02/12/2012) iha Uma fukun Parlamentu Nasional.

Iha fatin hanesan Vice Prezidente Komisaun B Asuntu Defeza, Seguransa, Negosiu Estranjeiru Duarte Nunes Informa katak kazu oho malu ne’e krime, ne’e laos politiku deit maibe presiza sidaun hotu fo atensaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (3/12/2013). Timotio Gusmao

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here