Kazu Oho Malu Kontinua Mosu, Timor Oan Labele Monu Manobra Politika

DILI– Relasiona ho kazu Timor oan oho Malu iha Sidade Dili nebe oras nee’e kontinua mosu reprejentante Povu iha uma Fukun Parlamentu Nasional husu ba Timor oan tomak atu labele monu manobra politika ema balun nian atu hamosu instabilidade iha rai laran.

Tiur dadus nebe Jornal ne’e Asesu iha semana ne’e hanesan iha loron 28, Vitima ida ho naran Ato Soares husi Distritu Viqeuque, Sub distritu Wautalari, Suku Makadiku, vitima nudar Seguransa Privadu iha motor Torindo Ralon Unipesoal, LDA nomos iha Domingu 30, joven ida mate Antero Henrique Lopes husi Disitritu Covalima, Sub-distritu Zumalai mate ema oho iha Aldeia Mate Lahotu, Suku Komoro. Motivu husi kazu rua ne’e sei iha  prosesu Investigasaun.

 Informasaun ne’e fo sai husi Deputadu Bankada PD, Verigilio Hornai katak Timor oan presija fo alerta ba malu, tamba situasaun oho malu laos mosu deit, maibe buat sira nebe mosu husi ema balun nebe hakarak halo instabalidade iha rai laran.

ita ho ita deit nunka hakarak atu estaga malu no halo nasaun Lahakmatek tamba ita hotu hakarak atu ita nia nasaun hakmatek, ita timor oan labele fasil atu simu informasaun sira nebe mak hakarak preturba ita nia nasaun ho manobra politika oin-oin, dehan Deputadu Virgilio Hornai ba Jornalista Segunda (02/12/2012) iha Uma fukun Parlamentu Nasional.

Iha fatin hanesan Vice Prezidente Komisaun B Asuntu Defeza, Seguransa, Negosiu Estranjeiru Duarte Nunes Informa katak kazu oho malu ne’e krime, ne’e laos politiku deit maibe presiza sidaun hotu fo atensaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (3/12/2013). Timotio Gusmao

6 COMMENTS

 1. agora oho malu iha timor bele sai hoby fali ba povu
  estadu, governu, igreja, prsija hare buat sira ne…
  se lae aban bainrua bele sai aat tan. obrigado

 2. timor nee oho malu uluk kedas to agra nebe ita lalika fo kulba politica deit dala intrese pribado ou gan hotu iha bairo nebe dala ruma ita utilisa lia fuan ema dehan cemburu sosial.

 3. ita la foh kulpa ba GOV, mais GOV tenki foti decisaon ida ke forti para ema sira nebe gosta halo problema e krimi bele tauk e la hamenos hahalok sira ne.

 4. Ita idak2 husu ba ita nia an rasik ? ohin loron TL iha oportunidade barak atu halo buat barak, tamba ita sei laiha buat barak….nunee ita tenke buka oinsa atu halo buat barak nebe laiha ka menus, ita dala ruma lakon tempo barak no haksesuk malu ba buat nebe kiik, klot no ladun importante……ita presija loke/haluan ita nian hanoin liu husi investimentu ba iha parte hotu2, ita labele haksesuk malu ba paun fuan ida deit….sei latoo ba ita hotu no paun fuan ida nee mos sei hotu, ita presija halo paun barak hodi nunee bele too ba ema hotu bele hetan pedasuk2 ida…..adeus…

  • liafuan ida naran oho base ida husi ciumento ou cenburu iha parte oi-oin………nee duni cemburu ne normal…maibe ih cemburu ka tendencia ne ita bele estuda.bele halo mudansa ba ita nia an laos atu halo lakon ema nia vida………ka determina maluk ida nia vida.
   liu-liu ita joven foin sae……be komesa menus ona …konsensia atu perdua no obedese ba ita nia kolega ida, entaun ida persiza ita nia lider sr tau atensaun atu halo asaun ih base……atu nune lalika afeita ba tempu oin mai……obrigado…Lider sira ih netik konchencia ba….vafor ida……..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...

MESSK Sei Asina Nota Entendimentu Ho Universidade Privadu, Fasilita Lina Kreditu

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Ensinu Superior Siensia no kultura (MESSK) sei asina nota entendimentu ho Universidade Privadu sira, hodi fasilita lina kreditu. Ministru Ensinu Superior...