KFP Identifika Funsionariu Nain 10 Tama Ona Prizaun

DILI—Bazea ba lista ne’ebe Komisaun Funsaun Publiku (KFP) iha katak, to’o oras ne’e iha funsionariu hamutuk nain 10 maka hetan ona prizaun, tanba invole iha kazu krimi kona ba, korupsaun, pekualatu, no falsifikasaun dokumentus.

Direitor Nasional Disiplinar no Prosesu Administrasaun KFP, Cornelio do Santos da Silva, katak durante ne’e husi KFP hetan keisa barak konaba funsionariu sira nakar no sira ne’ebe halo malandru, sira iha ona medidas no disiplinar husi KFP, ne’eduni barak maka hetan ona demisaun, no balun hetan ona pena  suspensaun.

Ohin hau mai la preparadu kona ba numeru sira ne’e, maibe kuaze nain 10 ida hanesan ne’e maka hetan ona preziun, kona ba desizaun hotu-hotu tribunal maka foti, laos ami maka deside. Ba funsionariu publiku sira ne’ebe kondinadu lakon direitu tomak nudar funsionariu publiku, tuir KFP nia katak prizaun tinan 2, nia sai mao laos ona funsionariu publiku, maibe nia hetan akuzasaun ruma bainhira tama prizaun preventiva nia bele fila fali halao nia servisu nudar funsionariu, hatete Cornelio ba Jurnalista iha Palasiu Governu, Dili, Kinta (22/8).

Nia esplika tan katak ba funsionariu sira ne’ebe hetan suspensaun, minimu durante loron 20 to 240 nia laran, maibe kuandu hetan skor tinan ida ka tinan rua ne’e hetan ona pena, katak nia labele simu osan, nia labele tama servisu fatin, no la simu osan, segnifika katak nia lakon direitu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (23/8). Oscar Salsinha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here