Koalia Lere–Meno Iha PN, Depende Taur

DILI – Reprezentante povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) husi bankada FRETILIN, Paulo Moniz Maia hatete, karik Presidenti Republika Taur Matan Ruak, mai iha PN koalia konaba Ezonerasaun Maijor Jeneral Lere Anan Timor ho Brigadeiru Filomeno Paixao, nee depende PR Taur.

Nia hatete, hanesan deputadu iha PN prontu atu rona saida deit, mak aban Presidenti Republika Taur Matan Ruak sei hatoo liu husi nia mensajen estadu nian.

Kontiudu husi mensajen nee ami seidauk hatene, tamba nee segredu Presidenti Republika nian, nia bele mai esplika konaba saida mak nia halo konaba nomeasaun ka hapara Maijor Jeneral Lere no nomea fali Brigaderu Filomeno, nee depende  Presidente Republika Taur Matan Ruak ninia prezensa aban iha Parlamentu,” dehan deputadu Paulo ba STL, iha PN, Dili, Kuarta (24/02/2016).

Deputadu Paulo hatete, Presidenti Republika iha diretu tomak atu nomea no hapara, maibee tenke rona husi Governu, tamba Governu mak halo proposta. Governu tuir Paulo, atu prolonga tan tempu ba iha Maijor Jeneral Lere nian, maibee Presidenti enves prolonga lae, Presidente hapara.

Iha fatin hanesan membru komisaun D (PN) deputadu Felisberto Guterres hatete, deputadu sira seidauk hatene lolos konaba mensajen estadu neebe mak Presidenti Republika Taur, atu hato iha Parlamentu Nasional. Informasaun kompletu iha STL jornal no STL Web, edisaun Kinta (25/2/2016). Carme Ximenes

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here